Tải lên video

Participation in season 2022 is now closed. Welcome back in 2023!

Đây là nơi bạn tải lên các video cạnh tranh của mình.
GHI CHÚ! Mỗi danh mục đều có nút cụ thể của riêng nó.


Trước khi bạn tải lên, hãy đảm bảo rằng video của bạn tuân theo Quy tắc cạnh tranhHướng dẫn về video .

Tất cả các video phải có thời lượng chính xác là 20-25 phút và có phần tự trình bày chính xác từ 1-2 phút. Video vi phạm các quy tắc này sẽ bị loại.