Tải lên video 2024

Đây là nơi bạn tải lên các video cạnh tranh của mình. LƯU Ý: Mỗi danh mục có nút cụ thể của riêng mình!

Trước khi bạn tải lên, vui lòng đảm bảo rằng video của bạn tuân thủ:

Tất cả các video phải có thời lượng chính xác là 20-25 phút và có phần tự trình bày chính xác từ 1-2 phút.

Video vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào của chúng tôi có thể bị loại.