Đăng ký 2022

GHI CHÚ: Khi bạn đã đăng ký, bạn phải tiếp tục Thanh toán để hoàn thành bản đăng kí của bạn.

Phí tham gia là 100 EUR, – cho mỗi hạng mục. 50% được trả lại cho người chiến thắng dưới dạng Tiền thưởng .