Đăng ký 2023

  • Đăng ký mở từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023.
  • Khi bạn đã đăng ký, bạn phải tiến hành Thanh toán để hoàn tất đăng ký của mình.
  • Phí tham gia là 100 EUR, – cho mỗi hạng mục. 50% được trả lại cho người chiến thắng dưới dạng Tiền thưởng .

Việc đăng ký và tham gia Massage World Cup 2023 đã kết thúc. Hãy quay lại và tham gia cùng chúng tôi vào năm 2024! Đăng ký sẽ mở vào ngày 1 tháng 2.