Đăng ký 2023

  • Đăng ký mở từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023.
  • Khi bạn đã đăng ký, bạn phải tiến hành Thanh toán để hoàn tất đăng ký của mình.
  • Phí tham gia là 100 EUR, – cho mỗi hạng mục. 50% được trả lại cho người chiến thắng dưới dạng Tiền thưởng .