Đăng ký 2024

  • Việc đăng ký được mở từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 10.
  • Để đăng ký, trước tiên bạn phải vào Thanh toán và thanh toán cho sự tham gia của mình. Bạn sẽ nhận được một mã giá trị mà bạn phải nhập vào mẫu đăng ký bên dưới.
  • Phí tham gia là 100 EUR, – cho mỗi hạng mục. 50% được trả lại cho người chiến thắng dưới dạng Tiền thưởng .