Lịch

Massage World Cup 2022

1 THÁNG 1 – 31 THÁNG 8

ĐĂNG KÝ VÀ TẢI LÊN VIDEO

NGÀY 1 – 30 THÁNG 9

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

Ngày 1 – 31 tháng 10

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Massage World Cup 2021

NGÀY 1 THÁNG 7 – NGÀY 30 THÁNG 9

ĐĂNG KÝ VÀ TẢI LÊN VIDEO

Ngày 1 – 15 tháng 10

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

NGÀY 16 – 31 THÁNG 10

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG