Thanh toán 2023

Thanh toán là ràng buộc và sẽ không được hoàn trả trừ khi cuộc thi bị hủy bỏ bởi ban tổ chức.

LƯU Ý: Khi thanh toán, bạn sẽ được hỏi về số lượng. Điều này chỉ áp dụng cho các công ty hoặc nhóm trả phí cho nhiều người tham gia. Đối với những người tham gia đơn lẻ, số lượng phải luôn là 1.

Chọn ngôn ngữ của bạn cho quá trình thanh toán.