Thanh toán

Xin vui lòng đọc luật thi đấu trước khi bạn trả tiền.

GHI CHÚ: Trong thanh toán, bạn sẽ được hỏi về Số lượng. Điều này chỉ áp dụng cho các công ty trả phí tham gia cho một số nhân viên. Đối với các khoản thanh toán đơn lẻ, số lượng phải luôn là 1.

Chọn ngôn ngữ của bạn cho quá trình thanh toán.