Người tham gia 2023

Tất cả những người tham gia đều nhận được những chứng chỉ đẹp – chúng được xuất bản ở đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Chúng cũng được đăng trên trang Facebook của chúng tôi và trong Nhóm trò chuyện trên Facebook của chúng tôi.