Người tham gia 2023

Tất cả những người tham gia đều nhận được chứng chỉ đẹp – chúng được xuất bản ở đây, trên trang Facebook của chúng tôi và trong Nhóm trò chuyện trên Facebook của chúng tôi.