Những người tham gia 2022

Massage World Cup 2022 mở cửa đăng ký và tải video đến hết ngày 15/11.

Tất cả những người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ – chúng được xuất bản tại đây, trên trang Facebook của chúng tôi và trong Nhóm trò chuyện trên Facebook của chúng tôi.

Trang này được cập nhật hàng tuần.