پرداخت 2023

مبلغ پرداختی الزام آور است و تا زمانی که مسابقه توسط برگزارکنندگان لغو نشود، مسترد نخواهد شد.

توجه: در تسویه حساب از شما در مورد مقدار سؤال می شود. این فقط برای شرکت ها یا گروه هایی اعمال می شود که هزینه چندین شرکت کننده را پرداخت می کنند. برای شرکت کنندگان مجرد، مقدار باید همیشه 1 باشد.

زبان خود را برای فرایند پرداخت انتخاب کنید.