پرداخت

لطفاً بخوانید قوانین رقابت قبل از پرداخت

توجه داشته باشید: در پرداخت از شما در مورد مقدار سوال می شود. این فقط در مورد شرکت هایی که هزینه مشارکت چندین کارمند را پرداخت می کنند صدق می کند. برای پرداخت های تک مقدار همیشه باید 1 باشد.

زبان خود را برای فرایند پرداخت انتخاب کنید.