ثبت نام 2023

  • ثبت نام از 1 فوریه تا 30 اکتبر 2023 باز است.
  • پس از ثبت نام، باید برای تکمیل ثبت نام، به Payment بروید.
  • هزینه شرکت 100 یورو برای هر دسته است. 50% به عنوان جایزه به برندگان بازپرداخت می شود.

The registration and participation for the Massage World Cup 2023 is now closed. We are waiting for the judges’ evalution and results.

Please come back and join us in the Massage World Cup 2024! Registration will open January 1st.