ثبت نام 2023

  • ثبت نام از 1 فوریه تا 30 اکتبر 2023 باز است.
  • پس از ثبت نام، باید برای تکمیل ثبت نام، به Payment بروید.
  • هزینه شرکت 100 یورو برای هر دسته است. 50% به عنوان جایزه به برندگان بازپرداخت می شود.