ثبت نام 2022

توجه داشته باشید: پس از ثبت نام ، باید ادامه دهید پرداخت برای تکمیل ثبت نام خود

هزینه شرکت 100 یورو برای هر دسته است. 50% به عنوان جایزه به برندگان بازپرداخت می شود.