آپلود ویدیو 2024

اینجاست که فیلم های مسابقه خود را بارگذاری می کنید. توجه: هر دسته دکمه خاص خود را دارد!

قبل از آپلود، لطفاً مطمئن شوید که ویدیوی شما با ما مطابقت دارد:

همه ویدیوها باید دقیقاً 20-25 دقیقه باشند و دقیقاً 1-2 دقیقه خود ارائه دهند.

ویدیوهایی که هر یک از قوانین یا دستورالعمل های ما را نقض می کنند ممکن است رد صلاحیت شوند.