بارگذاری ویدئو

اینجاست که فیلم های مسابقه خود را بارگذاری می کنید.
توجه داشته باشید! هر دسته دکمه خاص خود را دارد.


قبل از آپلود، لطفاً مطمئن شوید که ویدیوی شما از قوانین مسابقه و دستورالعمل های ویدیو پیروی می کند.

همه ویدیوها باید دقیقاً 20-25 دقیقه باشند و دقیقاً 1-2 دقیقه خود ارائه دهند. ویدیوهایی که این قوانین را نقض کنند رد صلاحیت خواهند شد.